Cài đặt nhiều phiên bản PHP sử dụng module FastCGI

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP sử dụng module FastCGI trên cùng một VPS hoặc Server.
Update VPS: yum update
Cài thêm các dịch vụ gói dịch vụ cần thiết:
# yum install libtool httpd-devel apr-devel apr
1. Cài đặt Module Fastcgi:
Dowload mã nguồn fast-cgi về bằng lệnh:
# wget https://www.pccc.com/downloads/apache/current/mod_fastcgi-current.tar.gz
Sau đó tiến hành giải nén tập tin này:

# tar -xzf mod_fastcgi-current.tar.gz
Truy cập vào thư mục fastcgi: # cd mod _fastcgi-current
Thực hiện coppy file Makefile.AP2 thành Makefile: # cp Makefile.AP2 Makefile
Chạy lệnh sau để cài đặt mod-fastcgi:
32bit:
# make top_dir=/usr/lib/httpd
# make install top_dir=/usr/lib/httpd
64bit:
# make top_dir=/usr/lib64/httpd
# make install top_dir=/usr/lib64/httpd
Cấu hình trong file /etc/httpd/conf/httpd.conf
Thêm dòng: LoadModule fastcgi_module modules/mod_fastcgi.so

2. Cài đặt thêm các phiên bản PHP cần thiết:
Dowload mã nguồn các phiên bản PHP về:
php5.3: # wget http://am1.php.net/distributions/php-5.3.28.tar.gz

php5.4: # wget http://am1.php.net/distributions/php-5.4.34.tar.gz

Sau đó tiến hành giải nén các file này bằng lệnh:  # tar –xzvf php-5.xx (tên phiên bản PHP)

Truy cập vào thư mục PHP vừa giải nén: # cd php-5.xx
Tiến hành build PHP như sau:
./configure --prefix=/usr/php5x (đây là đường dẫn tương ứng cho phiên bản php)
Các tham số có thể tham khảo và thêm trong quá trình build PHP
--enable-bcmath --enable-calendar --enable-exif --enable-ftp --enable-gd-native-ttf --enable-libxml --enable-mbstring --enable-pdo=shared --enable-soap --enable-sockets --enable-wddx --enable-zend-multibyte --enable-zip --with-bz2 --with-curl=/opt/curlssl/ --with-curlwrappers --with-freetype-dir=/usr --with-gd --with-gettext --with-imap=/opt/php_with_imap_client/ --with-imap-ssl=/usr --with-jpeg-dir=/usr --with-kerberos --with-libexpat-dir=/usr --with-libxml-dir=/opt/xml2 --with-libxml-dir=/opt/xml2/ --with-mcrypt=/opt/libmcrypt/ --with-mhash=/opt/mhash/ --with-mysql=/usr --with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock --with-mysqli=/usr/bin/mysql_config --with-openssl=/usr --with-openssl-dir=/usr --with-pcre-regex=/opt/pcre --with-pdo-mysql=shared --with-pdo-sqlite=shared --with-png-dir=/usr --with-pspell --with-sqlite=shared --with-tidy=/opt/tidy --with-xmlrpc --with-xpm-dir=/usr --with-xsl=/opt/xslt/ --with-zlib --with-zlib-dir=/usr

Sau khi build hoàn tất, bạn tiến hành chạy lệnh để hoàn tất quá trình build PHP:

# make & make install
Tiếp đến, bạn copy file php.ini-recommended sang file php.ini tới thư mục vừa build tức là thư mục /usr/php5x bằng lệnh: # cp php.ini-recommended /usr/php5x/php.ini
Tiến hành tạo file wrapper_php5x.fcgi trong /usr/local/ bằng lệnh: vi /usr/local/wrapper_php5x.fcgi có nội dung:
#!/bin/bash
PHP_CGI=/usr/php5x/bin/php-cgi
PHP_FCGI_CHILDREN=4
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=1000
export PHP_FCGI_CHILDREN
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS
exec $PHP_CGI
Phân quyền thực thi cho file vừa tạo: # chmod +x /usr/local/wrapper_php5x.fcgi

Cấu hình trong Virtual Host của website cần chạy phiên bản php riêng biệt:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot "/home/example/public_html"

ServerName example.com
ServerAlias www.example.com
<Directory "/home/example/public_html">

AllowOverride All
AddHandler fcgid-script .cgi .php
FcgidWrapper /usr/local/ wrapper_php5x.fcgi
DirectoryIndex index.php index.html
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Sau đó, bạn tiến hành restart lại dịch vụ httpd và tạo file info.php để kiểm tra phiên bản PHP.
 Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn cài đặt clamav

Để có thể cài đặt Clamav (antivirus) trên máy chủ, VPS Quý...

Các thông số cơn bản trong tường lửa CSF

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các thông số cơn bản trong tường lửa CSF.1. Cơ bản về CSFFile...

Tìm kiếm các file mã độc trên server

Bài viết này hướng dẫn cho bạn cách tìm kiếm các file mã độc trên server và loại bỏ mã độc khỏi...

Hướng dẫn hard reset server sử dụng dịch vụ máy chủ riêng/chỗ đặt máy chủ

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn hard reset server sử dụng dịch vụ máy chủ riêng/chỗ đặt máy chủ mà...

Hướng dẫn kiểm tra lỗi phần cứng máy chủ

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn kiểm tra lỗi phần cứng máy chủ cho bạn. Trong quá trình...

Powered by WHMCompleteSolution