Cấu hình remote database trên vps/máy chủ riêng

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình remote database trên vps/máy chủ riêng.
Bước 1: Ssh vào server

Để ssh vào server/vps, bạn vui lòng đọc bài viêt tham khảo http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/84/Kt-ni-ti-may-ch-qua-SSH-vi-chng-trinh-Putty.html

Bươc 2: Chỉnh sửa file my.cnf
Đối với Centos, bạn chỉnh sửa file my.cnf tại /etc/my.cnf. Tại [mysqld] thêm vào dòng bind-address=YOUR-SERVER-IP sau đó save file và dùng lệnh /etc/init.d/mysql restart để khởi động lại dịch vụ mysql.

Bước 3: Mở port 3306
Để mở port 3306, bạn dùng lệnh iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT, tiến hành kiểm tra port bằng cách dùng telnet ví dụ như : telnet your-ip-server 3306


Bước 4: Phân quyền remote database
Đối với việc phần quyền remote database cho database mới, bạn có thể chạy những lệnh sau đây:
- Chạy lệnh mysql -uroot -p để đăng nhập vào mysql với quyền root
- Chạy lệnh CREATE DATABASE vinahost; để tạo database có tên vinahost.
- Chạy lệnh GRANT ALL ON vinahost.* TO [email protected]'202.54.10.20' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'; để phân quyền cho user test có host là 202.54.10.20 được toàn quyền thao tác trên database vinahost  ( Host chính là ip của client remote vào database, khách hàng có thể để host = % để cho tất cả ip từ client có thể remote vào database)

Đối với việc phân quyền remote cho database đã tồn tại.
- Chạy lệnh update db set Host='202.54.10.20' where Db='vinahost'; để cập nhật lài ip cho phần host là 202.54.10.20 cho database vinahost.
- Chạy lệnh update user set Host='202.54.10.20' where user='test';  để cập nhật lại phần host là 202.54.10.20 cho user test.

Bước 5: Remote vào database
Tại server/vps remote gõ lệnh mysql -u test -h 66.66.66.55 -p
  • -u test là username của mysql
  • -h 66.66.66.55 là địa chỉ ip của server bị remote.
  • -p là chỉ định mật khẩu của user sẽ nhập sau khi chạy lệnh trên.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Các phương thức sao lưu cơ sở dữ liệu

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các phương thức sao lưu cơ sở dữ liệu.1. Giới thiệuBài viết...

Hướng dẫn xử lý lỗi khi thông tin cấu hình kết nối database không chính xác

Bài viết này sẽ hướng dẫn xử lý lỗi khi thông tin cấu hình kết nối database không chính xác....

Hướng dẫn reset password root MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn reset password root MySQL theo từng bước cụ thể. Các bước thực hiện như...

Quản lý cơ sở dữ liệu với phpMyAdmin

VinaHost cung cấp hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu với phpMyAdmin, cho phép bạn dễ dàng truy cập và...

Giới thiệu và cài đặt MariaDB

Bài viết này sẽ giới thiệu và cài đặt MariaDB.1. Giới thiệu MariaDB là một nhánh của MySQL(...

Powered by WHMCompleteSolution