Kloxo - Upgrade phiên bản PHP 5.2 lên 5.3

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Kloxo - Upgrade phiên bản PHP 5.2 lên 5.3.
I. Giới thiệu
Kloxo mặc định thường cài đặt phiên bản PHP 5.2. Do đó rất nhiều website bị lỗi trang trắng do không tương thích với phiên bản PHP 5.2. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách upgrade phiên bản 5.2 thành 5.3
II. Cài đặt
1. Cài đặt các repo cho php 5.3
# rpm -ivh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/ius-release-1.0-10.ius.el5.noarch.rpm
# rpm -ivh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm 

Gỡ php hiện thời:
# yum -y remove php php-common

2. Cài đặt php 5.3 và các thư viện cần thiết
# yum -y install php53u php53u-cli php53u-devel php53u-gd php53u-imap php53u-mbstring php53u-mysql php53u-pdo php53u-pear php53u-xml

Tạo file php.ini
# cp /usr/local/lxlabs/kloxo/file/phpini/php.ini.template-5.2 /usr/local/lxlabs/kloxo/file/phpini/php.ini.template-5.3
# chown -R lxlabs:lxlabs /usr/local/lxlabs/kloxo/file/phpini/php.ini.template-5.3

Chỉnh sửa file '/usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/htmllib/lib/lib.php
Thay các hàng sau:
===========
function find_php_version()
{
global $global_dontlogshell;
$global_dontlogshell = true;
$ret = lxshell_output("rpm", "-q", "php");
$ver = substr($ret, strlen("php-"), 3);
$global_dontlogshell = false;
return $ver;
}
=========
thành
=========
function find_php_version()
{
global $global_dontlogshell;
$global_dontlogshell = true;
//Can't use lxshell_output because of the STDERR
$ret = shell_exec('php -r \'echo phpversion();\' 2>nul');
$ver = substr($ret, 0, 3);
$global_dontlogshell = false;
return $ver;
}
=========

Cuối cùng tiến hành restart lại apache và kiểm tra php version
# /etc/init.d/httpd restart
# php -v
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài...

Litespeed - Tạo webiste mới

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Tạo webiste mới.1. Giới thiệuQuy trình...

Kloxo - Phần 3 - Quản lý Email

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 3 - Quản lý Email.1. Tạo Email...

zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting.1. Quản lý...

zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng.Zpanel là...

Powered by WHMCompleteSolution