Kloxo - Upgrade phiên bản PHP 5.2 lên 5.3

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Kloxo - Upgrade phiên bản PHP 5.2 lên 5.3.
I. Giới thiệu
Kloxo mặc định thường cài đặt phiên bản PHP 5.2. Do đó rất nhiều website bị lỗi trang trắng do không tương thích với phiên bản PHP 5.2. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách upgrade phiên bản 5.2 thành 5.3
II. Cài đặt
1. Cài đặt các repo cho php 5.3
# rpm -ivh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/ius-release-1.0-10.ius.el5.noarch.rpm
# rpm -ivh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm 

Gỡ php hiện thời:
# yum -y remove php php-common

2. Cài đặt php 5.3 và các thư viện cần thiết
# yum -y install php53u php53u-cli php53u-devel php53u-gd php53u-imap php53u-mbstring php53u-mysql php53u-pdo php53u-pear php53u-xml

Tạo file php.ini
# cp /usr/local/lxlabs/kloxo/file/phpini/php.ini.template-5.2 /usr/local/lxlabs/kloxo/file/phpini/php.ini.template-5.3
# chown -R lxlabs:lxlabs /usr/local/lxlabs/kloxo/file/phpini/php.ini.template-5.3

Chỉnh sửa file '/usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/htmllib/lib/lib.php
Thay các hàng sau:
===========
function find_php_version()
{
global $global_dontlogshell;
$global_dontlogshell = true;
$ret = lxshell_output("rpm", "-q", "php");
$ver = substr($ret, strlen("php-"), 3);
$global_dontlogshell = false;
return $ver;
}
=========
thành
=========
function find_php_version()
{
global $global_dontlogshell;
$global_dontlogshell = true;
//Can't use lxshell_output because of the STDERR
$ret = shell_exec('php -r \'echo phpversion();\' 2>nul');
$ver = substr($ret, 0, 3);
$global_dontlogshell = false;
return $ver;
}
=========

Cuối cùng tiến hành restart lại apache và kiểm tra php version
# /etc/init.d/httpd restart
# php -v
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Kloxo - Phần 3 - Quản lý Email

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 3 - Quản lý Email.1. Tạo Email...

Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed control panel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed...

Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và alias

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và...

OpenVZ Web Panel - Hệ thống quản lý máy chủ ảo

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn OpenVZ Web Panel - Hệ thống quản lý máy chủ ảo.1. Giới...

Litespeed - Trang quản lý

Đối với Litespeed - Trang quản lý sẽ nằm ở https://ip_address:7080 trong đó ip_address là địa chỉ...

Powered by WHMCompleteSolution