OpenERP

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt OpenERP trên CentOS 6
1. Giới thiệu:
OpenERP (thường gọi là Tiny ERP) là một phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp và quản lý quan hệ khách hàng mã nguồn mở, được thiết kế với mục tiêu có đáp ứng nhanh theo các nhu cầu khác nhau của từng doanh nghiệp.
2. Các bước cài đặt OpenERP trên CentOS 6
yum -y update 
yum -y install wget unzip

# cài đặt các repo cần thiết cho OpenERP
rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh http://yum.pgrpms.org/9.2/redhat/rhel-6.6-x86_64/pgdg-centos92-9.2-6.noarch.rpm

# cài đặt các gói thư viện hỗ trợ OpenERP
yum -y install python-psycopg2 python-lxml PyXML python-setuptools libxslt-python pytz python-matplotlib python-babel python-mako python-dateutil python-psycopg2 pychart pydot python-reportlab python-devel python-imaging python-vobject hippo-canvas-python mx python-gdata python-ldap python-openid python-werkzeug python-vatnumber pygtk2 glade3 pydot python-dateutil python-matplotlib pygtk2 glade3 pydot python-dateutil python-matplotlib python python-devel python-psutil python-docutils make automake gcc gcc-c++ kernel-devel byacc flashplugin-nonfree poppler-utils pywebdav


# cài đặt PostgreSQL
yum -y install postgresql92-libs postgresql92-server postgresql92

# khởi động PostgreSQL
service postgresql-9.2 initdb
chkconfig postgresql-9.2 on
service postgresql-9.2 start

# tạo user và database openerp
su - postgres -c "createuser --pwprompt --createdb --no-createrole --no-superuser openerp"

# cấu hình file PostgreSQL
vi /var/lib/pgsql/9.2/data/postgresql.conf
listen_addresses = '*'

# cài đặt Python client library cho Google data APIs
wget http://gdata-python-client.googlecode.com/files/gdata-2.0.17.zip
unzip gdata-2.0.17.zip
cd gdata-2.0.17
python setup.py install

# thêm user OpenERP
adduser openerp

# tạo các thư mục chưa file log và runtime
mkdir /var/run/openerp
mkdir /var/log/openerp
chown openerp.openerp /var/run/openerp

# tải version OpenERP
wget http://nightly.openerp.com/7.0/nightly/src/openerp-7.0-latest.tar.gz
tar -zxvf openerp-7.0-latest.tar.gz
cd openerp
python setup.py install
rm -rf /usr/local/bin/openerp-server

# sao chép các file cấu hình và file khởi động
cp openerp-server /usr/local/bin
cp install/openerp-server.init /etc/init.d/openerp
cp install/openerp-server.conf /etc
chmod u+x /etc/init.d/openerp

# khởi động dịch vụ OpenERP
chkconfig openerp on
service openerp start
===================

Sau khi hoàn tất, bạn tiến hành truy cập vào OpenERP với port 8069
Truy cập với thông tin admin/admin.Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Kloxo - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 2 - Quản lý Hosting. Sau khi cài...

zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting.1. Quản lý...

Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài...

Giới thiệu NodeJS

Bài viết sau sẽ giới thiệu NodeJS Node.js cho các bạn. Đây là một nền tảng sử dụng V8 JavaScript...

zPanel - Phần 1 - Giới thiệu và cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 1 - Giới thiệu và cài đặt.1....

Powered by WHMCompleteSolution