Hướng dẫn cấu hình relay email trên các mail server thông dụng

Bài viết này hướng dẫn khách hàng cấu hình sử dụng dịch vụ email relay tại VinaHost. Bài viết này chỉ cung cấp hướng dẫn cấu hình trên một số email server thông dụng, nếu email server của quý khách không nằm trong danh sách này vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật để được hỗ trợ cấu hình
 
1.Exim/cPanel
Truy cập vào "Exim Configuration Editor" trên WHM. Chọn "Advanced Editor"
 
- Tìm đến  "Section: ROUTERSTART" thêm vào nội dung như sau:
 
smarthost_dkim:
  driver = manualroute
  domains = !+local_domains
  require_files = "+/var/cpanel/domain_keys/private/${sender_address_domain}"
  # Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
  condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}} 
  transport = remote_smtp_smart_dkim
  route_list = $domain smtp-sg.vinahost.vn ::25

smarthost_regular:
  driver = manualroute
  domains = !+local_domains
  # Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
  condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}} 
  transport = remote_smtp_smart_regular
  route_list = $domain smtp-sg.vinahost.vn ::25
 
- Tìm đến  "Section: TRANSPORTSTART" thêm vào nội dung như sau:
 
remote_smtp_smart_dkim:
  driver = smtp
  hosts_require_tls = *
  interface = ${if exists {/etc/mailips}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailips}{$value}{}}}{}}
  helo_data = ${if exists {/etc/mailhelo}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailhelo}{$value}{$primary_hostname}}}{$primary_hostname}}
  dkim_domain = $sender_address_domain
  dkim_selector = default
  dkim_private_key = "/var/cpanel/domain_keys/private/${dkim_domain}"
  dkim_canon = relaxed
  headers_add = X-AuthUser: ${if match {$authenticated_id}{.*@.*}\
 {$authenticated_id} {${if match {$authenticated_id}{.+}\
 {[email protected]$primary_hostname}{$authenticated_id}}}}
  # Uncomment the line below in case you use a login for authentication
  hosts_require_auth = *
remote_smtp_smart_regular:
  driver = smtp
  hosts_require_tls = *
  interface = ${if exists {/etc/mailips}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailips}{$value}{}}}{}}
  helo_data = ${if exists {/etc/mailhelo}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailhelo}{$value}{$primary_hostname}}}{$primary_hostname}}
  headers_add = X-AuthUser: ${if match {$authenticated_id}{.*@.*}\
  {$authenticated_id} {${if match {$authenticated_id}{.+}\
  {[email protected]$primary_hostname}{$authenticated_id}}}}
  #Uncomment the line below in case you use a login for authentication
 hosts_require_auth = *
 
- Tìm đến  "Section: AUTH" và thêm vào nội dung sau
 
spamexperts_login:
  driver = plaintext
  public_name = LOGIN
  client_send = : user : password
 
Trong đó user và password quý khách thay thế bằng giá trị được cung cấp
 
2. Exchange 2007/2010
Thực hiện cấu hình trên Hub Transport như sau:
 
- Open Exchange Management Console
- Click on the + next to Organization Configuration
- Select Hub Transport and select the Send Connectors tab:
- Right-click on the existing Send Connector, select Properties and go to the Network tab.
- Select "Route mail through the following smart hosts:" and click Add.
- Enter smtp-sg.vinahost.vn in the FQDN section
- Click 'Change' under the smart-host authentication
- Select 'Basic Authentication'
- Add your username and password
- Click OK
 
3.MDaemon 12.0.x
Truy cập vào giao diện quản lý MDaemon và thực hiện như sau
 
- Click Setup
- Select Default Domain/Servers
- Click Delivery
- Select the option: "Send all outbound email to the 'Server' specified below"
- Tại phần "Server" điền vào giá trị: smtp-sg.vinahost.vn
- Click vào " ...requires authentication" và điền thông tin user và mật khẩu
 
 
Tham khảo
http://www.altn.com/Support/KnowledgeBase/KnowledgeBaseResults/?Number=KBA-02264
https://my.spamexperts.com/kb/40/MTA-examples-to-set-use-a-smarthost.html

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn dùng getresponse.com để tạo 1 email marketing đơn giản

I/ Mục đích bài viết -          Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng GetResponse – một dịch...

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email.

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách 2 cách để thay đổi mật khẩu email khi khách hàng đang sử dụng...

Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin. SpamAssassin là hệ...

Hướng dẫn tạo tài khoản email với cPanel

Hướng dẫn tạo tài khoản email với cPanel Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các tạo tài khoản...

Hướng dẫn tạo Mail Group trong Email Hosting

Hướng dẫn tạo Mail Group trong Email Hosting Khi các bạn có nhu cầu tạo ra 1 group để chứa các...

Powered by WHMCompleteSolution