Biểu Mẫu, Hồ Sơ Đăng Ký


Biểu Mẫu, Hồ Sơ Đăng Ký 2020-02-13 09:36:53

MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN

Bản khai đăng ký tên miền .VN TẢI VỀ
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế  
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN  
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN  
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN  
MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Bản khai đăng ký tên miền .VN  
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế  
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN  
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN  
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN  

MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI ".GOV.VN"

Bản khai đăng ký tên miền .VN  
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền  
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN  
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN  
MẪU HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN
Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền  
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet  
Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng  
Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định  
Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài)  
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet  
MẪU CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ
Chuyển từ nhà đăng ký khác về VinaHost  
MẪU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ TÊN MIỀN
Đơn đăng ký bảo vệ tên miền  
Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỮ CHỖ TÊN MIỀN
Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền  
BẢN CAM KẾT VÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .VN có chứa từ khóa nhạy cảm  
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .NAME.VN  
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí hoặc dễ gây nhầm lẫn  
BẢN CAM KẾT VÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN  

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DOMAIN QUỐC TẾ

  • Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin
  • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet .
  • Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet .
  • Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/07/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
  • Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009 .
0 star / 0 vote