Giới Hạn Tài Nguyên Dịch Vụ Hosting


Giới Hạn Tài Nguyên Dịch Vụ Hosting 2018-06-18 08:57:30

LINUX HOSTING

V-Start

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

CPU
75%
CPU
100%
CPU
100%
CPU
150%
CPU
150%
CPU
200%
CPU
200%
CPU
200%
CPU
200%
Physical Memory
368 MB
Physical Memory
368 MB
Physical Memory
368 MB
Physical Memory
512 MB
Physical Memory
512 MB
Physical Memory
768 MB
Physical Memory
768 MB
Physical Memory
1024 MB
Physical Memory
1536 MB
I/O
1024 KB/s
I/O
2048 KB/s
I/O
2048 KB/s
I/O
3072 KB/s
I/O
3072 KB/s
I/O
4096 KB/s
I/O
4096 KB/s
I/O
4096 KB/s
I/O
4096 KB/s
MySQL CPU
100%
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
MySQL CPU
200%
MySQL CPU
200%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
50
Number of Processes
100
Number of Processes
100
Number of Processes
120
Number of Processes
120
Number of Processes
150
Number of Processes
150
Number of Processes
150
Number of Processes
200
Current Connections
50
Current Connections
100
Current Connections
100
Current Connections
125
Current Connections
125
Current Connections
150
Current Connections
150
Current Connections
150
Current Connections
200

HOSTING DOANH NGHIỆP - SSD
B1 B2 B3
CPU
150%
CPU
200%
CPU
250%
Physical Memory
1024 MB
Physical Memory
1536 MB
Physical Memory
2048 MB
I/O
2048 KB/s
I/O
2816 KB/s
I/O
3584 KB/s
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
150
Number of Processes
175
Number of Processes
200
Current Connections
150
Current Connections
175
Current Connections
200

HOSTING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
EH1 EH2 EH3
CPU
150%
CPU
200%
CPU
250%
Physical Memory
2048 MB
Physical Memory
3072 MB
Physical Memory
4096 MB
I/O
3072 KB/s
I/O
4096 KB/s
I/O
5120 KB/s
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
150
Number of Processes
200
Number of Processes
250
Current Connections
150
Current Connections
200
Current Connections
250
5 star / 1 vote