Giới Hạn Tài Nguyên Dịch Vụ Hosting


Giới Hạn Tài Nguyên Dịch Vụ Hosting 2021-01-07 10:58:16

WORDPRESS HOSTING

WPH -Start

WPH 1

WPH 2

WPH 3

WPH 4

Physical Memory
1024MB 
Physical Memory
1536MB
Physical Memory
2048MB 
Physical Memory
3072MB
Physical Memory
4096MB
 CPU
150%
CPU
200%
CPU
250%
CPU
300%
CPU
400%
I/O
2048 KB/s 
I/O
2048 KB/s
I/O
3072KB/s 
I/O
3072KB/s
I/O
4096KB/s 


LINUX HOSTING & SINGAPORE HOSTING

LH-Start

LH-Start-Sin

LH1

LH1-Sin

LH2

LH2-Sin

LH3

LH3-Sin

LH4

LH4-Sin

LH5

LH5-Sin

LH6

LH6-Sin
CPU
50%
CPU
100%
CPU
150%
CPU
200%
CPU
200%
CPU
200%
CPU
300%
Physical Memory
368 MB
Physical Memory
512 MB
Physical Memory
1024 MB
Physical Memory
1536 MB
Physical Memory
2048 MB
Physical Memory
3072 MB
Physical Memory
4096 MB
I/O
1024 KB/s
I/O
1024 KB/s
I/O
2048 KB/s
I/O
2048 KB/s
I/O
3072 KB/s
I/O
3072 KB/s
I/O
4096 KB/s
MySQL CPU
100%
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
50
Number of Processes
100
Number of Processes
100
Number of Processes
120
Number of Processes
120
Number of Processes
150
Number of Processes
150
Current Connections
50
Current Connections
100
Current Connections
100
Current Connections
125
Current Connections
125
Current Connections
150
Current Connections
150
 

WINDOWS HOSTING

WH-Start

WH1

WH2

WH3

WH4

WH5

WH6

CPU
50%
CPU
100%
CPU
150%
CPU
200%
CPU
200%
CPU
200%
CPU
300%
Physical Memory
368 MB
Physical Memory
512 MB
Physical Memory
1024 MB
Physical Memory
1536 MB
Physical Memory
2048 MB
Physical Memory
3072 MB
Physical Memory
4096 MB


HOSTING DOANH NGHIỆP - SSD

B1 B2 B3
CPU
200%
CPU
300%
CPU
400%
Physical Memory
1.5 GB
Physical Memory
2 GB
Physical Memory
4 GB
I/O
5120 KB/s
I/O
5120 KB/s
I/O
5120 KB/s
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
150
Number of Processes
175
Number of Processes
200
Current Connections
150
Current Connections
175
Current Connections
200


HOSTING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

EH-1 EH-2 EH-3
CPU
300%
CPU
400%
CPU
500%
Physical Memory
2 GB
Physical Memory
4 GB
Physical Memory
6 GB
I/O
10240 KB/s
I/O
10240 KB/s
I/O
10240 KB/s
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
150
Number of Processes
200
Number of Processes
250
Current Connections
165
Current Connections
215
Current Connections
255
3.67 star / 11 vote