Giới Hạn Tài Nguyên Dịch Vụ Hosting


Giới Hạn Tài Nguyên Dịch Vụ Hosting 2020-02-10 06:57:46

LINUX HOSTING & SINGAPORE HOSTING

V-Start

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

CPU
75%
CPU
100%
CPU
100%
CPU
150%
CPU
150%
CPU
200%
CPU
200%
CPU
200%
CPU
300%
Physical Memory
368 MB
Physical Memory
512 MB
Physical Memory
768 MB
Physical Memory
1024 MB
Physical Memory
1280 MB
Physical Memory
1536 MB
Physical Memory
2048 MB
Physical Memory
3072 MB
Physical Memory
4096 MB
I/O
1024 KB/s
I/O
2048 KB/s
I/O
2048 KB/s
I/O
3072 KB/s
I/O
3072 KB/s
I/O
4096 KB/s
I/O
4096 KB/s
I/O
4096 KB/s
I/O
4096 KB/s
MySQL CPU
100%
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
MySQL CPU
200%
MySQL CPU
200%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
50
Number of Processes
100
Number of Processes
100
Number of Processes
120
Number of Processes
120
Number of Processes
150
Number of Processes
150
Number of Processes
150
Number of Processes
200
Current Connections
50
Current Connections
100
Current Connections
100
Current Connections
125
Current Connections
125
Current Connections
150
Current Connections
150
Current Connections
150
Current Connections
200
 

WINDOWS HOSTING

W-Start

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

Maximum CPU Usage
5%
Maximum CPU Usage
5%
Maximum CPU Usage
5%
Maximum CPU Usage
10%
Maximum CPU Usage
10%
Maximum CPU Usage
15%
Maximum CPU Usage
15%
Maximum CPU Usage
20%
Maximum CPU Usage
20%


HOSTING DOANH NGHIỆP - SSD

B1 B2 B3
CPU
200%
CPU
300%
CPU
400%
Physical Memory
1.5 GB
Physical Memory
2 GB
Physical Memory
4 GB
I/O
5120 KB/s
I/O
5120 KB/s
I/O
5120 KB/s
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
150
Number of Processes
175
Number of Processes
200
Current Connections
150
Current Connections
175
Current Connections
200


HOSTING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

EH1 EH2 EH3
CPU
300%
CPU
400%
CPU
500%
Physical Memory
2 GB
Physical Memory
4 GB
Physical Memory
6 GB
I/O
10240 KB/s
I/O
10240 KB/s
I/O
10240 KB/s
MySQL CPU
120%
MySQL CPU
150%
MySQL CPU
200%
Number of Processes
150
Number of Processes
200
Number of Processes
250
Current Connections
165
Current Connections
215
Current Connections
255
4.71 star / 7 vote